AFAZJA

ZABURZENIA MOWY

Bibliografia


Dilling - Ostrowska E., Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego, [w:] Zaburzenia mowy u dzieci, pod. red. J. Szumskiej; Warszawa 1982.
Dilling - Ostrowska E., Zaburzenia mowy [w:] Neurologia dziecięca, pod. red. J. Czochańskiej, Warszawa 1990.
Francis - Williams I. , Dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce, Warszawa 1975.
Grabias S., Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy; w: "Audiofonologia" 1994; T. VI,
Herzyk A., Afazja i mutyzm dziecięcy, Lubłin 1992.
Herzyk A., Asymetria i integracja półkulowa a zachowanie, Lublin 1992.
Jastrzębowska G. , Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogiki, psychologii, filologii, Opole 1996.
Kaczmarek L. , Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1966.
Kordyl Z., Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa 1968.
Kordyl Z. ; Mowa dzieci afatycznych, "Logopedia" 1969, nr 8/9.
Jastrzębowska G., Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole 1998.
Kaczmarek B., Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, w: "Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne"; 1986, nr 5-6.
Majewska Z., Szelożyńska K., Zaburzenia mowy u dzieci z niedowładami prawo- i lewostronnymi, "Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska"; 1959, T.IX, nr 6.
Mitrinowicz - Modrzejewska A., Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, Warszawa 1963.
Panasiuk J., Repetytorium z terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, cz. I, Terapia afazji. Metody postępowania logopedycznego w początkowym okresie po zachorowaniu., [w: Grabias. S. (red.), Biuletyn logopedyczny, 3/2004, s.24-30].
Parol U., Dziecko z niedokształceniem mowy, Warszawa 1989 r.
Pruszewicz A., Foniatria kliniczna, Warszawa 1992.
Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa 1990.
Maruszewski M., Afazja. Zagadnienia teorii i terapii, Warszawa 1966.
Maruszewski M., Chory z afazją i jego usprawnianie, Warszawa 1974.
Maruszewski M., Reedukacja mowy u chorych z afazją jako problem pedagogiki specjalnej, "Kwartalnik Pedagogiczny", 1979, nr 3.
Maruszewski M., Mowa a mózg. Zagadnienia neuropsychologiczne, Warszawa 1970.
Schiefelbusch R. L., Ruder K. F., Bricker W. A., Strategia postępowania terapeutycznego z dziećmi z niedokształceniem języka. Przegląd zagadnień, [w:] Nauczanie specjalne pod. red. N. G. Haringa i R. L. Schiefelbuscha, Warszawa 1982.
Sovak M., Alalia, "Logopedia", 1971, nr 10.
Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa 1969.
Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1981.
Styczek I. , Logopedia, Warszawą 1980.
Traczyńska H., Rozwój i zaburzenia czynności ruchowych a funkcja mowy u dzieci [w:] Zaburzenia mowy u dzieci pod. red. J. Szumskiej, Warszawa 1982.
Zaleski T., Klasyfikacja zaburzeń mowy [w:] Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, pod. red. T. Gałkowskiego, Z. Tarkowskiego, T. Zaleskiego, Lublin 1993 r.
Dodatkowo na podstawie materiałów z kursu: Afazja (diagnoza różnicowa i terapia mowy o podłożu neurologicznym u dzieci i dorosłych) pod kierownictwem dr J. Panasiuk - Kraków 2007
Szumska J., Metody badania afazji, Warszawa 1980.
Szumska J., Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń mowy u dzieci [w:] Zaburzenia mowy u dzieci, pod. red. J. Szumskiej, Warszawa 1982.